0182-640999 info@humandata.nl

Algemene voorwaarden 2018

Artikel 1 : AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandeling, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Human Data Processing goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Human Data Processing niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Human Data Processing is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Human Data Processing uitdrukkelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Human Data Processing zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 : PRIJS EN BETALING

2.1       Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.2       Betaling door wederpartij aan Human Data Processing dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in EURO’s, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Human Data Processing behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

2.3       Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele mand wordt gerekend.

 • Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van Human Data Processing daaronder begrepen – die Human Data Processing moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Human Data Processing worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.

 

Artikel 3 : GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Zie ook de privacy verklaring onder punt 17.

Artikel 4 : GEBRUIKSRECHT

4.1       Indien Human Data Processing aan wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van Human Data Processing niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

 • Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (“reverse engineering”), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Artikel 5 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1       Alle door Human Data Processing krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals diskettes en handboeken, blijven eigendom van Human Data Processing totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Human Data Processing zijn voldaan.

 • Indien op door Human Data Processing krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient bij eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Human Data Processing.

 

Artikel 6 : MEDEWERKING DOOR WEDERPARTIJ

6.1       Wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Human Data Processing gesloten overeenkomst. Wederpartij zal Human Data Processing steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

6.2       Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de programmatuur van Human Data Processing en van de door Human Data Processing te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig – in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten – maken van back-ups van databestanden. Ook zal wederpartij door Human Data Processing aan wederpartij verstrekte updates, upgraden en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in gevallen door de programmatuur aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.

6.3       Indien is overeengekomen, dat wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4       Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken te beschikking van Human Data Processing is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Human Data Processing voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Human Data Processing leiden en kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 

 • In de gevallen dat medewerkers van Human Data Processing ten kantore van wederpartij werkzaamheden verrichten, zal wederpartij er voor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Wederpartij brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op-) geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door Human Data Processing gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer.

 

Artikel 7 : INSPECTIE EN KLACHTEN

7.1       Klachten dienen door de wederpartij binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Human Data Processing te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele – uit een gebrek voortvloeiende – aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 10 is bepaald.

 • De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor Human Data Processing te vermijden. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan Human Data Processing de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat wederpartij niet vrij producten aan Human Data Processing te retourneren voordat Human Data Processing hiermee heeft ingestemd.

 

Artikel 8 : LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door Human Data Processing genoemde (leverings-) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel moegelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enig termijn dreigt, zullen Human Data Processing en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. Human Data Processing is ten alle tijden gerechtigd in gedeelten te leveren.

 

Artikel 9 : BEËINDIGING

9.1       De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.

9.2       Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Human Data Processing nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Human Data Processing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 • In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan Human Data Processing de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk zal beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Human Data Processing zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 : AANSPRAKELIJKHEID

10.1     Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of de eigen grove schuld van Human Data Processing, is Human Data Processing slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid zijdens Human Data Processing uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

10.2     Human Data Processing zal ter zake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan € 500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

10.3     Human Data Processing is niet aansprakelijk voor vermogenschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voorzover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Human Data Processing nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met door Human Data Processing verleende crediteringen.

10.4     Wederpartij vrijwaart Human Data Processing voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de wederpartij tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens Human Data Processing geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf geleden zou hebben.

 • Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Human Data Processing te zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 11 : GARANTIE

Human Data Processing garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar producten met zorg wordt gedaan, noch Human Data Processing kan niet er voor instaan dat ter zake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.

 

 

Artikel 12 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1     Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. Standaardaanpassingen en nieuwe versies.), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Human Data Processing of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijk overdracht van zodanige rechten.

12.2     Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Human Data Processing te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 • Het is Human Data Processing toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

Artikel 13 OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door Human Data Processing, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 14 TELECOMMUNICATIE

Indien bij onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door Human Data Processing gebruik wordt gemaakt van telcommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdig beschikbaarheid daarvan aan hun zijde.

Human Data Processing is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 15 NON-CONCURRENTIE

15.1     Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de 12 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende surseance van een der partijen.

15.2     Bij overtreding van artikel 15.1 verbeurt de overtredende partij fl. 100.000,- (honderdduizend gulden) aan de andere partij.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1     De overeenkomst tussen Human Data Processing en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.

 

 

16.2     Alle geschillen welke tussen Human Data Processing en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Human Data Processing met wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Human Data Processing

 

Artikel 17 : PRIVACY VERKLARING

17.1       Persoonsgegevens die wij verwerken
Human Data Processing BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

 

17.2       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@humandata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 

17.3       Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Human Data Processing BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Human Data Processing BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

17.3       Geautomatiseerde besluitvorming

Human Data Processing BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Human Data Processing BV) tussen zit.

 

17.4       Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Human Data Processing BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van ons. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaren wij maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. Wel zullen uw gegevens na een jaar geanonimiseerd worden waarmee dus geen enkel gegevens is te herleiden naar een persoon.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd

 

                              

 

17.5       Delen van persoonsgegevens met derden
Human Data Processing BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Human Data Processing BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

17.6       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Human Data Processing BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

17.8       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Human Data Processing BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@humandata.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

17.9       Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Human Data Processing BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Onze website en WebApps zijn beveiligd met een SSL certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor form/app authentication.
 • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze personen hebben ook onze “interne privacy verklaring  / geheimhoudingsplicht” getekend.
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding.
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@humandata.nl